Algemene voorwaarden

Annulering:
Indien de wederpartij, na plaatsing en aanvaarding van de opdracht, deze wenst te annuleren, om welke reden dan ook, dan hebben wij naar vrije keuze het recht hetzij de wederpartij te verplichten tot volledige nakoming van de overeenkomst, hetzij de annulering te accepteren onder voorwaarde dat de wederpartij binnen een door ons te stellen termijn als forfaitaire schadevergoeding een bedrag betaalt, gelijk aan;
* 20% van het huurbedrag indien de annulering binnen 10 tot 5 werkdagen vóór aanvang van de huurperiode plaats vindt.
* 50% van het huurbedrag indien de annulering binnen 5 tot 2 werkdagen vóór aanvang van de huurperiode plaats vindt.
* 100% van het huurbedrag indien de annulering 2 of 1 werkdag(en) vóór aanvang van of tijdens de huurperiode plaats vindt.

Partytenten: 
Algemene Huur Voorwaarden 

Aansprakelijkheid/ Schade:
Huurder is aansprakelijk voor het huur materiaal gedurende de hele huurperiode, welke is overeengekomen met de verhuurder. Vanaf het moment van terbeschikkingstelling van de huur materialen is de huurder volledig aansprakelijk voor verlies, beschadigingen, diefstal, brand- en of stormschade, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen door welke oorzaak dan ook. De huurder is verplicht alle hieruit voortvloeiende schade aan de verhuurder te vergoeden. De schade wordt bij ophalen of terugkomst door de verhuurder vastgesteld en aan de huurder meegedeeld. Bij breuk en of vermissing berekenen wij de vervangingswaarde en de bijkomende kosten zoals verzend kosten van artikelen of ophaalkosten van de artikelen en de duur van de reparatie aan de artikelen.
De verhuurder heeft het recht om tot 3 dagen na het retour brengen van de verhuurartikelen nog aanspraak te maken op de huurder bij het constateren van schade.
De huurder blijft ten alle tijde aansprakelijk voor de tent ook als deze door de verhuurder is opgebouwd

Verzekering:
De tenten en overige artikelen zijn alleen verzekerd in opslag van de verhuurder. De tenten en overige artikelen zijn tijdens bezit van de huurder niet verzekerd. Huurder dient hiervoor zelf zorg te dragen.
Huurder dient hieromtrent zelf contact op te nemen met zijn verzekeringsmaatschappij voor een eventuele
tijdelijke evenementen verzekering!!
De verhuurder is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade of letsel aan derden, ( roerende en /of onroerende ) goederen, dieren . Ook niet als de partytent en andere materialen door de verhuurder is opgebouwd.

In gebruikname:
In onze partytenten mogen geen hitte bronnen worden gezet. Onder hitte bronnen worden verstaan kooktoestellen, barbecue, vuurkorven, fakkels e.d.
Huurder dient de partytent op een zoveel mogelijke vlakke ondergrond te plaatsen. De partytent dient op alle 4 de hoeken met bijgeleverde scheerlijnen vast gezet te worden. Bij hardere wind en op bestrating dienen er gewichten om de staanders te worden geplaatst.

Overmacht:
Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen, die niet aan de verhuurder zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan , stormachtig weer, vorst ( transport ) vertraging .

Informatie partytenten: 
Het is VERBODEN de tent boven een max. van Wind kracht 5 te plaatsen.
waterdicht, let op, op stiksels kan altijd enige druppelvorming ontstaan.
Past de tent van de gewenste afmetingen daadwerkelijk op de beoogde locatie.
Houd u ook rekening met ongeveer 50 cm ruimte aan lange zijde i.v.m. opbouwen van de tent!
Houd u er ook rekening mee dat de tent altijd moet worden vast gezet.
Dit door middel van onze bijgeleverde haringen of aan een bevestiging punt in de buurt.
Plakt geen ( al dan niet Dubbelzijdig ) tape of vergelijkbare materialen op het frame of zeildoek.
Het is niet toegestaan om open VUUR ( vuurkorven, fakkels, Geurkaarsen, of BBQ ) in de tent te plaatsen,
Dit in verband met de brandveiligheid maar ook in verband met rookontwikkeling.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algemene Huurvoorwaarden Springkussens.

Spelregels: 
Springkussen niet betreden met schoenen of andere schoeisels. Het betreden van een luchtkussen geschied voor eigen risico.
De betaling dient voldaan te zijn voor het springkussen wordt geleverd.

Omdat er regels moeten zijn bij het huren van springkussens hieronder onze voorwaarden:
Het gehuurde springkussen valt onder supervisie van de huurder. De huurder moet waken over het aan hem / haar toevertrouwde materiaal. Bij windkracht 5 of meer is het niet verantwoord om het springkussen op te bouwen Een volwassene dient controle te houden tijdens het gebruik van het springkussen. Kinderen zijn zich immers niet altijd bewust van een eventueel gevaar/risico. Overdekte springkussens zijn nooit waterdicht. Ze bieden een beperkte bescherming bij de regen. Maar dienen vooral ter bescherming bij het zonlicht. De blower mag in geen geval worden afgedekt. Bij regenachtig weer dient het springkussen opgeblazen te blijven. Slechts bij storm en onweer kunt u het springkussen leeg laten lopen en opruimen. Als de storm geluwd is kunt u het springkussen weer op te blazen om deze te laten drogen. Als het springkussen is opgeblazen mag deze niet meer verplaatst worden.
De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik ,
schade aan grasvelden en andere ondergronden , schade aan elektrische installaties. De huurder is steeds verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade of letsel is.
De klant kan steeds een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten, bij een erkende Nederlandse verzekeringsmaatschappij, om zich als dusdanig te verzekeren tegen elk ongeval voortvloeiend uit het gebruik van de door ons verhuurde goederen.
Springkussens zijn voor kinderen, niet voor volwassen. Let bij het toelaten van de kinderen op het springkussen ook op het aanbevolen aantal kinderen. De luchttoevoer dient altijd gestrekt te blijven De blower moet aangesloten worden op het netstroom 220 volt, zorgt u dus voor verlengsnoer indien noodzakelijk. (deze kan eventueel ook gehuurd worden). Het is ten STRENGSTE VERBODEN om confetti op het springkussen te gebruiken, De schade aan het springkussen door de confetti zal worden verhaald bij de Huurder. 

Gegevens over het springkussen:
De springkussens worden compleet met onderzeil, Blowerverankeringsmateriaal en handleiding geleverd.
Alle springkussens voldoen aan de huidige spel en attractie wetgeving.

Op en Afbouw door Sharlo:
Wanneer u kiest voor op & afbouw door Sharlo. Dan komen wij met 2 personen het kussen plaatsen & afbreken.

Verzekering:
De springkussens en overige artikelen zijn alleen verzekerd in opslag van de verhuurder.De springkussens en overige artikelen zijn tijdens bezit van de huurder niet verzekerd. Huurder dient hiervoor zelf zorg te dragen.Huurder dient hieromtrent zelf contact op te nemen met zijn verzekeringsmaatschappij voor een eventuele tijdelijke evenementen verzekering!!
De verhuurder is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade of letsel aan derden, ( roerende en /of onroerende ) goederen, dieren . Ook niet als het luchtkussen en andere materialen door de Sharlo is opgebouwd.

Let op:
Het is ten strengste verboden het kussen leeg in de regen of in de nacht buiten te laten liggen als geconstateerd wordt dan zitten hier kosten aan verbonden a € 50,00 U dient het kussen in de avonds op te rollen en klaar te liggen voor transport.
Indien anders dan zullen wij hier voor kosten in rekening brengen.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Transportvoorwaarden van Sharlo 

ALGEMEEN:

Bezorgen en ophalen van de goederen kunnen wij verzorgen tegen een vergoeding.
Onze transporttarieven zijn berekend op basis van onze openingstijden. Indien wij onze
goederen buiten de openingstijden dienen te bezorgen of op te halen, zal hiervoor een toeslag
berekend worden. Afspraken over levertijden buiten onze normale openingstijden dienen
vooraf gemaakt te worden met de medewerkers van de orderadministratie.

Al onze goederen worden zoveel mogelijk aangeleverd in kratten, kisten, rolcontainers,
transportkooien en/of pallets. Deze emballage goederen blijven op het afleveradres staan.
Bij het ophalen van de goederen dient alles weer net zo klaar te staan, zoals u de goederen van ons
ontvangen heeft, en op dezelfde locatie als waar de goederen zijn afgeleverd.

VOORWAARDEN TRANSPORT:
De goederen worden op de begane grond afgeleverd direct achter de eerste drempel op een
vrije laad CQ. loslocatie, mits er geen trappen of obstakels zijn. De aflever CQ. ophaallocatie
dient voorzien te zijn van een verharde ondergrond (asfalt, bestrating of rijplaten).
Dit geldt tevens voor de aanrijroute.
De afstand tussen de aflever CQ. ophaal locatie en ons transportmiddel mag maximaal 15 meter
de goederen dienen op te halen, worden hiervoor extra transportkosten in rekening gebracht.

U dient rekening te houden met de bereikbaarheid van onze transportmiddelen. Wij vervoeren
onze goederen met vrachtwagens die een lengte hebben tot maximaal 10 meter met een totaal
gewicht van 6 ton. Deze hebben een vrije doorgang nodig van 4 meter breed en 4 meter hoog. Eventuele Parkeer of kosten i.v.m. tolwegwegen of pond diensten worden doorberekend aan de klant

AFLEVERTIJDEN:
De goederen worden indien mogelijk tussen 9:00 en 17:00 uur afgeleverd CQ. opgehaald, met
mogelijkheid tot uitlopen. U kunt één werkdag van te voren tussen 16.00 -17.00 uur contact met
ons opnemen voor een tijdsindicatie. De tijdsindicatie is onder voorbehoud. Overschrijding van
tijd geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding, opschorting dan wel ontbinding der
gesloten overeenkomst.

UITZONDERINGSSITUATIE:
Eventuele wachttijden worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht.
Indien er afwijkingen zijn m.b.t. het bovenstaande, dan zullen hierover vooraf afspraken
gemaakt dienen te worden, voor het aangaan van de huurovereenkomst. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 1. Object van deze overeenkomst.
Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen enerzijds Sharlo Nederland, gevestigd te Maarssen, hierna te noemen verhuurder en anderzijds een in de overeenkomst met name genoemde natuurlijke- of rechtspersoon, verder te noemen huurder.

Artikel 2. Krediet waardigheid.
Elke met de verhuurder aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat de verhuurder van voldoende kredietwaardigheid van de huurder zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.

Artikel 3. Duur van de overeenkomst.
3.1. Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd, gerekend vanaf de datum, die in de overeenkomst is vermeld, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een bepaalde tijd zijn overeengekomen.
3.2. Bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuurcontract, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

Artikel 4. Levering en terugbezorging.
4.1. De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij de verhuurder op te halen en bij beëindiging van het huurcontract, aan de verhuurder terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen, dat de verhuurder zich met het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde goederen zal belasten, waarbij huurder er voor dient zorg te dragen dat verhuurder de locatie waar het gehuurde dient te worden afgeleverd/gelost kan bereiken via begaanbare weg. Indien verhuurder zich zal belasten met het brengen en/of terugbezorgen van het gehuurde zal zulks geschieden voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien bij aflevering door de huurder toegezegde hulp niet aanwezig is, worden de hierdoor ontstane meerkosten aan de huurder in rekening gebracht en behoudt verhuurder zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig op te zeggen onverminderd zijn recht op schadevergoeding.
4.2. Indien de datum voor retournering der goederen wordt overschreden is huurder aan verhuurder een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijnen, onverminderd het recht van de verhuurder op verdere schadevergoeding.

Artikel 5. Leveringstermijn.
Indien de verhuurder zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal de verhuurder er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden.

Artikel 6. Medewerkers van de verhuurder.
Indien de huurder bij het laden en/of lossen en/of andere werkzaamheden, zoals onder anderen de bediening van het verhuurde, gebruikt maakt van de diensten van werknemers van de verhuurder waarvoor een vergoeding in rekening zal worden gebracht, dan worden deze werknemers geacht deze werkzaamheden uit te voeren in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van de verhuurder en is de verhuurder derhalve tegenover de huurder aansprakelijk.

Artikel 7. Controle op goede staat van de goederen.
7.1. De huurder is verplicht terstond na de (op)levering van het werk en/of de goederen, deze grondig te inspecteren op gebreken dan wel het verwachtingspatroon daarvan. Indien het een of ander onjuist mocht zijn dient de huurder de verhuurder terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de huurder niet onverwijld (uiterlijk binnen 24 uur) na de dag van (op)levering de verhuurder wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gehuurde is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op aanspraak.
7.2. De verhuurder dient in staat te worden gesteld ingediende gebreken te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend. 7.3.Indien de gebreken naar het oordeel van de verhuurder juist is, zal de verhuurder hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de overeengekomen huurprijs van de verhuurde goederen, hetzij de verhuurde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 8. Verplichtingen huurder.
8.1. De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepaling van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om;

a. De gehuurde goederen overeenkomstig de bedienings- en overige voorschriften o.a. ten aanzien van toezicht, die aan huurder bij aflevering van de goederen zijn medegedeeld en/of overhandigd, te behandelen; 
b. Geen veranderingen aan de gehuurde goederen te brengen; 
c. De verhuurder ten allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen; 
d. Aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en de verhuurder te vrijwaren; 
e. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van de verhuurder te doen geschieden.


8.2. De huurder dient voor eigen rekening en risico over de volgende zaken te beschikken; 
a. De voor het gehuurde benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.
b. Het terrein c.q. de ruimte waar het gehuurde dient te worden geplaatst
c. Voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van gehuurde
d. Aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het gehuurde benodigde energie;

Artikel 9. Veiligheid. 
9.1. Veiligheid is een zaak van de huurder zelf, doch indien verhuurder het verhuurde met bemanning verhuurd, dan zal verhuurder op de locatie zelf de nodige veiligheidsmaatregelen nemen ter bescherming van de gebruikers en de verhuurde materialen. 
9.2. Indien verhuurder deze veiligheidsmaatregelen om wat voor redenen dan ook niet kan uitvoeren of handhaven, is verhuurder gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst te weigeren en de kosten verbonden aan deze gemotiveerde weigering aan de huurder in rekening te brengen.

Artikel 10. Reparatie.
Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 11. Waarborgsom.
11.1. De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan de verhuurder een door hem vast te stellen waarborgsom te geven.
11.2. De verhuurder behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie/reiniging als in artikel "Opzegging/ontbinding" lid 2 bedoeld.
11.3. De verhuurder is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van het huurcontract, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens de verhuurder heeft voldaan, aan de huurder terug te geven.

Artikel 12. Verzekering.
De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld en de huurder zal daartoe de goederen zo nodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door molest, verlies, diefstal, beschadiging, etc., o.a. ten gevolge van brand.

 Artikel 13. Schade en gebreken.
13.1. De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan de verhuurder te melden. Zonder toestemming van de verhuurder mag de huurder niet tot reparatie overgaan. Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal de verhuurder slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen, werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.
13.2. Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft huurder het recht op vervanging van de betreffende goederen gedurende de verdere duur van de overeenkomst mits het voorradig is. Huurder heeft geen recht op vervanging als de goederen zich niet in Nederland bevinden of anderszins zich buiten een in de overeenkomst bepaalde straal bevinden. De verhuurder is op geen enkele wijze verplicht om beschadigde artikelen en/of apparaten terug te nemen of voor ruiling te accepteren.
13.3. Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 14. Aansprakelijkheid.
14.1. Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is de verhuurder in beginsel niet aansprakelijk. Huurder zal de verhuurder ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.
14.2. De huurder is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voorvloeien uit het gebruik van het verhuurde door hem dan wel door derden.

Artikel 15. Mededelingsverplichtingen huurder.
15.1. Huurder dient de verhuurder onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurder zijn roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van de verhuurder dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien huurder surséance van betaling aanvraagt of zijn betaling om andere reden heeft gestaakt.
15.2. Wanneer zich een geval voordoet zoals in het voorgaande lid van dit artikel bedoeld, is de huurder verplicht om de beslag leggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de onderhavige overeenkomst.

Artikel 16. Annulering.
Indien de wederpartij, na plaatsing en aanvaarding van de opdracht, deze wenst te annuleren, om welke reden dan ook, dan hebben wij naar vrije keuze het recht hetzij de wederpartij te verplichten tot volledige nakoming van de overeenkomst, hetzij de annulering te accepteren onder voorwaarde dat de wederpartij binnen een door ons te stellen termijn als forfaitaire schadevergoeding een bedrag betaalt, gelijk aan;
* 20% van het huurbedrag indien de annulering binnen 10 tot 5 werkdagen vóór aanvang van de huurperiode plaats vindt.
* 50% van het huurbedrag indien de annulering binnen 5 tot 2 werkdagen vóór aanvang van de huurperiode plaats vindt.
* 100% van het huurbedrag indien de annulering 2 of 1 werkdag(en) vóór aanvang van of tijdens de huurperiode plaats vindt.

Artikel 17. Opzegging/ontbinding.
17.1. De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terug bezorging van de gehuurde goederen bij de verhuurder. Indien partijen zijn overeengekomen, dat de verhuurder bij beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde goederen bij huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen.

17.2. Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie, waarin het verstrekt is, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van de verhuurder worden gesteld. Indien daarbij zou blijken, dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is de verhuurder gerechtigd de huurder de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.
17.3. Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft is de verhuurder bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.
17.4. Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde is verhuurder gerechtigd bij wege van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van het huurcontract, onverminderd het recht van de verhuurder op verdere schadevergoeding.

Artikel 18. Vervanging.
Indien huurder buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan de verhuurder terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan de verhuurder een door hem te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.

Artikel 19. Afhalen en retourneringen.
Bij het zelf afhalen en retourneren dient de huurder de artikelen zelf in en uit de auto of andere voertuigen/transport middelen te verplaatsen. De verhuurder geeft/pakt de goederen wel aan maar komt niet in aanraking om eventuele schade te voorkomen. Indien de huurder om welke reden dan ook hier niet aan kan voldoen, zal de verhuurder extra kosten in rekening brengen.

Artikel 20. Wijzigingen.
Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

Artikel 21. Betaling.
21.1. Betaling dient contant of per pin te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
21.2. De verhuurder is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum.
21.3. Verhuurder is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
21.4. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente, met een minimum van € 75,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat verhuurder zich heeft verzekerd van hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 22. Toepasselijk recht.
Op alle door de verhuurder gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 23. Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van de verhuurder, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.